Beiratkozás

Szabadhídvégi Napsugár Óvoda

8138 Szabadhídvég, Fő u. 13.

e-mail:
napsugarovoda@szabadhidveg.hu

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Szabadhídvég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024/2025-ös nevelési évre a SZABADHÍDVÉGI NAPSUGÁR ÓVODÁBAN az alábbi időpontokat határozta meg:
2024 - április 22. (hétfő) 8-12 óra
2024. április 23. (kedd) 8-12 óra
2024. április 24. (szerda) 13-16 óra
beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
 A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
 A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa (gyámhivatal gyámrendelő határozata)
 Orvosi igazolás
 A gyermek TAJ hatósági igazolványa
.
A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
 A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
 A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa (gyámhivatal gyámrendelő határozata)
 Orvosi igazolás
 A gyermek TAJ hatósági igazolványa
Tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó szabályokról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (Nkt) 8. § szerint:
(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éves belül betölti, feltéve, ha minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 38/b. §(3.) Az Nkt 8.§(2) bekezdése értelmében a felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala. Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal 20/2012
(1c) * A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.
(2)* A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás szabályai:
Az óvoda vezetője, az óvoda felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele: A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéhez a pedagógiai szakszolgálat javaslata szükséges.

 

Szabadhídvégi Napsugár Óvoda

© 2022 / Minden jog fenntartva